Stany prawne

 

REGULACJA STANU PRAWNEGO

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości wiąże się najczęściej z brakiem właściwego udokumentowania prawa własności do nieruchomości i/lub z rozbieżnościami w oznaczeniu tych nieruchomości pomiędzy księgami wieczystymi,a ewidencją gruntów i budynków.

Sprawy regulacji stanu prawnego nieruchomości to zadania trudne i czasochłonne. Dotyczą przypadków spowodowanych zmianami ustrojowymi, niedostateczną dbałością o stan udokumentowania praw własności, a także ciągłymi migracjami archiwów prowadzonych przez instytucje do tego celu umocowane. Wymagają więc staranności i dużej znajomości przepisów obowiązujących od czasu, w którym rozpoczęto rejestrację podmiotów i przedmiotów prawa własności w formie opisowej i graficznej (w dawnej Galicji - katastru austriackiego).

MAXNET, w ramach usług analiz i przygotowania dokumentów związanych z regulacja stanów prawnych nieruchomości, wykonuje następujące czynności:

  • badanie ksiąg wieczystych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i innych dokumentów dotyczących przenoszenia własności nieruchomości
  • badanie map i rejestrów katastralnych i wykonywanie niezbędnych odrysów i odpisów (kopii cyfrowych)
  • wykonywanie podziałów nieruchomości w celu ujednolicenia stanu prawnego i faktycznego, stosownie do zidentyfikowanych zasięgów oddziaływania prawa własności
  • sporządzanie wykazów synchronizujących stany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i ujawnienia prawwłasności do nieruchomości