Obsługa inwestycji

 

Obsługa inwestycji

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERYJNE

Prace geodezyjne przy przygotowaniu, obsłudze i inwentaryzacji inwestycji drogowych i mostowych są jednym z elementów mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość techniczną tych obiektów.

Zakład produkcyjny MAXNET wykonuje prace i obsługi geodezyjne inwestycji drogowych w oparciu o doskonale wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, sprawdzone procedury kontroli i najnowszy sprzęt.

Nasze usługi z zakresu geodezji dla dróg i autostrad to opracowania mapowe dla projektów drogowych i mostowych,
obsługa modernizacji lub budowy nowych dróg i autostrad, obejmującą:

 • założenie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej,
 • wytyczenia osi trasy, mostów i pomiar stanu zerowego, przed rozpoczęciem robót ziemnych,
 • geodezyjne opracowanie projektu,
 • wyznaczanie warstw konstrukcyjnych drogi i pomiary kontrolne,
 • wyznaczanie elementów drogi, mostów, przepustów,
 • pomiary inwentaryzacyjne w trakcie budowy,
 • obsługa robót nawierzchniowych - asfaltowych lub betonowych,
 • pomiar i dokumentacja ilości wykonanych prac budowlanych,
 • monitoring położenia obiektów mostowych, inżynierskich i trasy na terenach górniczych i narażonych na wpływy środowiska.
 • wykonanie mapowej dokumentacji powykonawczej z uzupełnieniem treści map zasadniczych w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej.

LINIE KOLEJOWE

Bieżące zarządzanie trasami kolejowymi oraz modernizacja tych linii w celu dostosowania ich do standardów kolei dużych prędkości wymaga precyzyjnych map i opracowań geodezyjnych. W zakresie pomiarów i opracowań geodezyjnych na potrzeby kolei dużych prędkości MAXNET oferuje:

 • zakładanie na bazie technik satelitarnych jednolitych osnów geodezyjnych, które stanowią system odniesienia dla przygotowania, prowadzenia robót budowlanych i inwentaryzacji powykonawczej oraz służą do celów monitoringu i utrzymania zmodernizowanej linii kolejowej,
 • opracowanie materiałów terenowo- prawnych dla potrzeb projektu budowlanego i regulacji stanu własności,
 • opracowanie map numerycznych 3D przy użyciu lotniczej fotogrametrii cyfrowej, skaningu laserowego 3D i pomiarów klasycznych dla celów projektu budowlanego i inwentaryzacji budowlanej,
 • geodezyjny monitoring linii kolejowej i obiektów infrastruktury kolejowej.

Ponadto MAXNET wykonuje pełen zakres prac geodezyjnych przy budowie lub modernizacji linii kolejowych. 

ENERGETYKA

Zakład terenowy MAXNET posiada kilkuletnie doświadczenie i wykwalifikowany zespół ludzi, który profesjonalnie zajmuje się obsługą inwestycji elektroenergetycznych. Wspomagamy biura projektowe z branży energetycznej, przygotowujemy niezbędną dokumentację o charakterze geodezyjno-prawnym oraz kartograficznym. Oferujemy usługi geodezyjne na każdym etapie procesu inwestycyjnego:

1. Przygotowanie inwestycji:

 • wykonujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe w skalach właściwych dla poszczególnych etapów prac projektowych,
 • przygotowujemy mapy obrazujące stan terenowo-prawny, wykazy właścicieli nieruchomości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
 • przeprowadzamy podziały nieruchomości,
 • opracowujemy dokumentację do wykupu nieruchomości.

2. Realizacja inwestycji:

 • zakładamy osnowy geodezyjne do realizacji inwestycji,
 • wykonujemy tyczenia i bezpośrednią obsługę robót budowlanych,
 • przeprowadzamy pomiary kontrolne i inwentaryzacje bieżących robót.

3. Zakończenie inwestycji:

 • przeprowadzamy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,
 • opracowujemy mapy powykonawcze,
 • przygotowujemy dokumentacje obmiarowe do końcowego odbioru inwestycji.

W zakresie naszych usług dla potrzeb energetyki wykonujemy:

1. Mapy do celów projektowych dla planowanych tras linii energetycznych.

W skład opracowania wchodzi wykonanie mapy dla celów projektowych według obowiązujących instrukcji, wytycznych
i standardów wraz z uzyskaniem klauzul odpowiednich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej.

2. Opracowania profili podłużnych tras energetycznych.

 • Wykonanie tego zadania obejmuje:
 • pomiar profilu podłużnego z dużą dokładnością,
 • wykonanie pomiaru przeszkód terenowych,
 • wykonanie pomiarów przecięć z przeszkodami naturalnymi jak też innymi sieciami elektroenergetycznymi i urządzeniami obcymi,
 • określenie zakresu zadrzewień do usunięcia,
 • identyfikację właścicieli nieruchomości, na której są lub będą zlokalizowane słupy,
 • pomiar zwisów przewodów w przęsłach,
 • opracowanie mapy ewidencyjnej w odpowiednim pasie.

3. Opracowania geodezyjne do studium lokalizacji linii energetycznych.

W ramach realizacji tego zadania wykonujemy m.in.:

 • wykazy działek w strefie oddziaływania linii energetycznej,
 • dokumentacje fotograficzne obiektów kubaturowych w strefie linii,
 • wizualizacje trasy linii,
 • mapy struktury użytkowania gruntów,
 • mapy przeznaczenia gruntów w planach zagospodarowania,
 • mapy struktury własności,
 • mapy wartości gruntów,
 • wyceny gruntów.


Do realizacji powyższych zadań MAXNET posiada własny system technologiczny, który pozwala na szybkie i bezbłędne tworzenie potrzebnych map, wykazów i zestawień.