• Kataster

  • Kataster

  • Kataster

Kataster

MODERNIZACJA EGiB

Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych i przystosowanie ich do wymagań określonych w przepisach prawa oraz utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami tego rozporządzenia.

Modernizacja EGiB to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych wykonywanych w imieniu starosty powiatowego (prezydenta miasta) w ramach zamówienia publicznego. 

Firma MAXNET od początku swojej działalności wykonywała usługi przetwarzania danych opisowych ewidencji gruntów i implementacji tych danych do ówcześnie oferowanych rozwiązań informatycznych. Po zakończeniu tych prac, wykonywane były usługi przetwarzania danych kartograficznych ewidencji gruntów do postaci numerycznej mapy ewidencji gruntów, na podstawie istniejących w zasobie geodezyjno-kartograficznym dokumentacji pomiarowych. Przełom wieków XX i XXI to opracowanie i rozpoczęcie wdrożeń w pełni zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2000 do zarządzania danymi ewidencji gruntów i budynków. Zastosowanie tego systemu umożliwiło pełne realizowanie obowiązków starosty w zakresie działań modernizacyjnych, w szczególności jednak chodzi o pełną integrację (oraz kontrolę tej integracji) graficzno-opisowych danych ewidencyjnych wraz z zachowaniem historii wszystkich zmian.

W chwili obecnej MAXNET, dzięki posiadanemu potencjałowi kadrowemu i technicznemu, a także nabytemu doświadczeniu zawodowemu, realizuje zamówienia publiczne z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków bez względu na środowisko informatyczne, w którym dane ewidencyjne są przechowywane i zarządzane. 

Firma wykorzystuje również technologie cyfrowej fotogrametrii lotniczej w celu tworzenia numerycznych opisów przebiegu granic i konturów budynków oraz aktualizacji obiektów graficznych numerycznej mapy zasadniczej.

KONWERSJA BAZ DANYCH EGiB

Konwersja baz danych ewidencji gruntów i budynków to proces informatyczny obejmujący pobranie, analizę, przetworzenie, pomoc techniczną i wdrożenie oprogramowania.
Proces konwersji z reguły obejmuje następujące czynności:

  • Pobranie z właściwych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej danych EGiB w postaci raportów SWDE,
  • Przeprowadzenie analizy danych w aspekcie przydatności do realizacji projektu,
  • Weryfikacja danych pobranych z istniejących systemów zarządzania danymi ewidencyjnymi w poszczególnych lokalizacjach, w zakresie określonym przez zamawiającego,
  • Pomoc techniczna lokalizacjom objętych projektem w modyfikacji danych ewidencyjnych w zakresie koniecznym do dostosowania tych danych do wymagań platform projektowych,
  • Zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zasilanie centralnej bazy danych z lokalizacji projektowych, w trybie przyrostowym.

W wyniku realizacji konwersji, zamawiający otrzyma informacje dotyczące możliwości istniejących systemów do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków w poszczególnych lokalizacjach w zakresie dotrzymania/niedotrzymania wymogów systemu IPE względnie Geoportal.